Algemene voorwaarden

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en Alyssa den Doop (hierna: Opdrachtnemer) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer de offerte baseert.
1.3 Opdrachten worden schriftelijk door Opdrachtgever bevestigd. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer aanvangt met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

 

2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Opdrachtnemer spant zich in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende tekstschrijver kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 Opdrachtgever doet datgene, wat redelijkerwijs nodig dan wel wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft of waarvan Opdrachtgever begrijpt of naar redelijkheid dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst.
2.3 Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Opdrachtnemer:
het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder auteursrechten of portretrechten van derden.
2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste concepten van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.
2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer medegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van Opdrachtgever kan Opdrachtnemer, voor rekening en risico van Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
3.2 Wanneer Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Opdrachtnemer namens Opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens Opdrachtgever.
3.4 Wanneer Opdrachtnemer, al dan niet uit naam van Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
3.5 Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Opdrachtnemer derden in wanneer dit van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Opdrachtnemer. Partijen overleggen in voorkomend geval welke derden worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen dan wel overgedragen.
3.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van de door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Opdrachtnemer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in lid 4.1 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden dan wel verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

5 Gebruik van het resultaat
5.1 Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5.5 Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever zijn overgedragen.
5.6 Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen social media, wedstrijden, tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten
6.1 Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, consultancy-fee of vastgesteld bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage is afgesproken.
6.3 Wanneer Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Opdrachtnemer zal deze kosten naar alle redelijkheid beperken.

 

7 Betaling en opschorting
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur een andere termijn vermeld staat.
7.2 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle openstaande vorderingen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.
7.3 Wanneer Opdrachtgever in verzuim is met gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
7.4 Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever, mag Opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
7.5 Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbare tekortkomingen door Opdrachtnemer, of wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2 De schadevergoeding bedoeld in lid 8.1 omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.
8.4 Wanneer de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand, gedurende welke termijn Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 

9 Garanties en vrijwaringen
9.1 Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2 Wanneer Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart Opdrachtgever de Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld lid 9.1 en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor aan Opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van Opdrachtnemer voor de opdracht, dan wel dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 1.500,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Opdrachtnemer uitkeert. Het bedrag waarvoor Opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door Opdrachtgever zijn verzekerd.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

11 Overige bepalingen
11.1 Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan anderen heeft verstrekt, zal hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Opdrachtnemer of Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
11.6 Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een geschil in onderling overleg trachten op te lossen. Wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, dan wel de rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd, dit ter keuze van Opdrachtnemer, kennis van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

12 Inwerkingtreding
Deze Algemene Voorwaarden van Alyssa den Doop treden in werking op 07 november 2019.

 

BTW: NL002375120B77